☰ menu

Regulamin

Regulamin konkursu Wygraj Bal Sylwestrowy w Villi Bolestraszyce

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest spółka VILLA BOLESTRASZYCE SP. Z O.O, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000882179, kapitał zakładowy 5 000,00 zł opłacony w całości, NIP: 795-256-22-69, Regon: 388094670, reprezentowana przez: Wiesława Kieryk – Prezesa Zarządu, zwana dalej „VILLA BOLESTRASZYCE SP. Z O.O.”, „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs trwa od 14.12.2022 r. tj. od momentu opublikowania wpisu określonego w § 3 pkt. 1 do 20.12.2022 r. do godziny 23:59.

1.3. Miejscem Konkursu jest terytorium Polski. 

1.4. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym profilu Villa Bolestraszyce (fhttps://www.facebook.com/VillaBolestraszyce). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz serwisu społecznościowego Instagram. Organizator zobowiązany jest zwolnić ww. serwisy z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym Konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Profil Villa Bolestraszyce – oficjalny profil spółki VILLA BOLESTRASZYCE SP. Z O.O (fanpage) w serwisie społecznościowym Facebook;

Post Konkursowy – post opatrzonych grafiką konkursową i krótkim wyjaśnieniem zasad Konkursu zamieszczony na profilu VILLA BOLESTRASZYCE SP. Z O.O.;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Konkurs – Konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; 

Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie facebook.pl;

Komisja Konkursowa – Przedstawiciele Organizatora, którzy dokonają wyboru Zwycięzców.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Facebook (zgodny z regulaminem portalu Facebook) i dodali odpowiedź na konkursowe pytanie pod Postem Konkursowym w postaci Komentarza oraz w dniu dokonania Zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

2.3. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie, wysyłając Zgłoszenie do Konkursu poprzez dodanie Komentarza pod Postem Konkursowym z profilu, który na czas trwania Konkursu musi mieć status publicznego (zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu).

2.4. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy. 

2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich. 

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu. 

2.8. Nagrodą w Konkursie jest voucher na Bal Sylwestrowy w Villi Bolestraszyce w dniu 31.12.2022 r. dla dwóch osób.

Wartość Nagrody nie przekracza 760 zł brutto.

2.9. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem. 

§ 3

Zasady przyznawania Nagród Konkursowych

3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu polega na umieszczeniu na profilu Villa Bolestraszyce w serwisie Facebook autorskiego Komentarza pod Postem Konkursowym, które odpowiada na pytanie: "Dlaczego to Ty powinieneś wygrać?".

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do Komentarza, tym samym nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Zgłoszenia, które narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Komentarzy, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie; 

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; 

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; 

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• propagują używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających; 

• propagują nadmierne spożywanie alkoholu; 

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; 

• zawierają wizerunek, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; 

• zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy produktów i usług innych, niż te świadczone przez Organizatora Konkursu); 

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; 

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia/nieopublikowania Zgłoszeń, których autorzy: 

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook i/lub Instagram,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i/lub Instagram,

d) naruszają regulamin serwisu Facebook i/lub Instagram, 

3.5. Uczestnik poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na publikację Komentarza na oficjalnym profilu Villa Bolestraszyce (https://www.facebook.com/VillaBolestraszyce) w portalu społecznościowym Facebook z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Komentarza na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet;

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

j) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych;

k) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

m) prezentowanie utworów, w tym odpłatne, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);

n) wykonywanie praw zależnych i udzielanie zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.6. W konkursie wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca. 

3.7. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest napisanie najciekawszego zdaniem Komisji Konkursowej Komentarza Konkursowego zgodnego z wymogami niniejszego Regulaminu. Oceny Zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 5 Przedstawicieli Organizatora.

3.8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z Przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół. 

3.9. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie Nagrody Konkursowej odbędzie się 21.12.2022 r.

3.10. Nagroda w Konkursie określona w § 2 pkt. 8 nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju. 

3.11. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie Nagród w Konkursie

4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną w formie Postów z wynikami Konkursu na Profilu Villa Bolestraszyce w serwisie Facebook i serwisie Instagram najpóźniej dwa dni po posiedzeniach Komisji Konkursowej, o których mowa w § 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu. 

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez dodanie Postów z wynikami Konkursu, a następnie w terminie do 12 godzin jest zobowiązany przekazać swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu) za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej do Profilu Villa Bolestraszyce,

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu tych danych. 

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej. 

4.5. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru Nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: info@bolestraszyce.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Wygraj Bal Sylwestrowy w Villi Bolestraszyce ”.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w Zgłoszeniu do Konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania Zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 

§ 7

Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bolestraszyce.pl.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

VMD Script logo